ردیف کارفرما نام پروژه سال تولید موضوع قرارداد تعداد
1 پتروشیمی مارون
2 گروه صنعتی کاوه متانول کاوه 1398 ON/OFF CONTROL VALVE 24
3 گروه صنعتی کاوه متانول کاوه 1398 CONTROL VALVE 15
4 پتروشیمی مارون 1398
5 شرکت پلی نار پلی نار تبریز 1398 3WAY-DIVERTOR VALVE DN 125 5
6 گروه صنعتی کاوه متانول کاوه 1399 مونل
7 گروه صنعتی کاوه متانول کاوه 1399 باترفلای
8 گروه صنعتی کاوه کربنات سدیم کاوه 1399 PNEUMATIC VALVE 70
9 شرکت مصباح انرژی
10 پتروشیمی بوشهر
11 پتروشیمی کاویان